Missie en visie

Missie

De trajectbegeleiders van SACHA zetten zich in voor de maatschappelijke integratie van alle inwoners van de gemeente aangesloten tot SACHA. Dit houdt in dat we proberen om alle werkzoekende inwoners te activeren naar een boeiende job of opleiding. Tevens gaan we samen op zoek naar oplossingen voor randproblematieken die tewerkstelling in de weg staan: kinderopvang, mobiliteit, (onvoldoende) kennen van Nederlandse taal,….

Visie

De trajectbegeleiders van SACHA zetten zich in voor de maatschappelijke integratie van alle inwoners van de gemeente aangesloten tot SACHA.
Dit houdt in dat we beogen om binnen alle 9 OCMW’s een uniforme werking te verkrijgen om zo efficiënt mogelijk te functioneren en de beste dienstverlening te kunnen bieden aan werkzoekenden, werkgevers en vrijwilligers.

Binnen de dienst SACHA werken vier trajectbegeleiders samen met werkzoekenden om een weg te zoeken in het doolhof van tewerkstellingen, opleidingen en veel meer. De werkzoekenden worden door de sociale dienst aan SACHA doorverwezen of kunnen zich vrijwillig aanmelden.

We ondersteunen jou als persoon bij je zoektocht naar werk, vrijwilligerswerk, opleiding/vorming of een andere dagactiviteit binnen jouw regio.

We informeren en adviseren om je in staat te stellen een realistisch en gefundeerd trajectplan te ontwikkelen én te verwezenlijken waarin jouw persoonlijke arbeidsmotivatie, voorkeuren en verwachtingen een centrale plaats krijgen.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt nagegaan of SACHA een antwoord kan bieden op jouw hulpvraag en verwachtingen.
Wanneer je begeleiding wordt opgestart, maken we een dossier op. Dit doen we om een overzicht te bewaren doorheen je traject. Je persoonlijke trajectbegeleider beheert je dossier en is als hulpverlener steeds gebonden aan het gedeeld beroepsgeheim.

Samen met je vaste trajectbegeleider stel je een persoonlijk trajectplan op waarbij volgende thema’s aan bod kunnen komen:

Oriëntatie:

• Jobprofiel: Door in te gaan op de thema’s: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat kan ik aan? Wat wil ik? Kan je zicht krijgen op wat belangrijk is voor jou in jouw persoonlijke zoektocht naar een ‘juiste’ job keuze.
• Arbeidsrecht: Soms kan het nodig zijn om in de loop van een traject te bekijken wat de rechten en plichten van de werknemer en werkgever zijn in een welbepaalde situatie.
• Kennismakingsstage: SACHA kan een kennismakingsstage inrichten in een bedrijf dat aansluit bij jouw interesse, opleiding of werkervaring.

Sollicitatietraining:

Heb je nood aan ondersteuning op het vlak van solliciteren? SACHA kan uitleg geven over hoe op zoek te gaan naar vacatures, Curriculum Vitae of motivatiebrief te schrijven, hoe een sollicitatiegesprek voor
te bereiden en te voeren.

Communicatie en assertiviteit:

Tijdens de individuele gesprekken kan er aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van communicatievaardigheden (assertiviteit, interpreteren van boodschappen, lichaamstaal,…) en het omgaan met stress (begripsverduidelijking, signalen, hanteringsmogelijkheden,…).
Concrete situaties worden gebruikt om de communicatiemogelijkheden en stress- hantering te verbeteren.

Actie:

Een traject kan resulteren in:
• Dagbesteding: als tussenstap na een langere periode van inactiviteit of als einddoel.
• Vrijwilligerswerk: als tussenstap na een langere periode van inactiviteit of als einddoel.
• Stage: als tussenstap richting arbeidsmarkt
• Opleiding/vorming
• Betaalde tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt of de sociale economie.

Eens aan de slag kan je, met problemen, vragen of voor ondersteuning op de werkvloer een beroep blijven doen op SACHA. De begeleiding duurt zolang als jij dit zelf nodig acht. Daarnaast kan ook ondersteuning en begeleiding geboden worden aan de werkomgeving.